Obchodní podmínky 3d tisk Milda

                                                         Všeobecné obchodní podmínky 3Dtisk Milda
I.
Základní ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
3d tisk Milda
IČ: 19149921
se sídlem: Květinová 132/56 Křelov-Břuchotín
kontaktní údaje:
email: milandrabek@post.cz
web: 3dprintmilda.com
(dále jen „Zhotovitel“)

Tyto obchodní podmínky (dále „Obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti Zhotovitele a fyzické osoby, která uzavírá smlouvu na poskytování služeb mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti jako fyzická nebo právnická osoba (dále jen: „Objednatel“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese https://3dprintmilda.com
Ustanovení Obchodních podmínek je nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Smlouvy“). Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek. Smlouva může být i podobu Objednávky.
Tyto Obchodní podmínky a Smlouva se uzavírají v českém jazyce. Smluvní vztah se řídí českým právním řádem.
Znění Obchodních podmínek může Zhotovitel měnit či doplňovat na základě § 1752 zákona č. 89/2012 Sb. Změna obchodních podmínek bude Objednateli oznámena prostřednictvím internetových stránek Zhotovitele konkrétně na internetové adrese https://3dprintmilda.com s vyznačením data nabytí účinnosti nebo zasláním Obchodních podmínek na zvolený email Objednatele.
Zakázkovým 3D tiskem se rozumí služba, poskytovaná na základě Objednávky za účelem vytvoření Objektů z dat nebo podkladů poskytnutých Objednatelem, tj. zejména vytvořených na základě předaných podkladů nebo instrukcí vytvořených nebo poskytnutých v digitální podobě 3D modelů nebo v podobě fyzické předlohy Objektu, který mám být vytvořen (dále jen „Zakázka“).
Správcem osobních údajů je Zhotovitel, který spravuje osobní údaje zákazníků.
Objednatel při zadání Objednávky vyjádřil souhlas s těmito Obchodními podmínkami a zpracováním osobních údajů.

II.
Informace o poskytovaných službách
Zhotovitel nabízí tvorbu objektů nebo prototypových výrobků za pomoci 3D tisku (dále jen „Objekty“). Podle specifikace Objednatele jsou vytvořeny konkrétní Objekty, které jsou primárně určeny:
pro potřeby tvorby nového nebo upraveného prototypu výrobku;
k reklamním účelům;
k dekorativním účelům
a podobně.
Finální způsob užití Objektů vytvořených Zhotovitelem při realizaci Zakázky je plně na rozhodnutí Objednatele a Zhotovitel za užití Objednatelem nenese žádnou odpovědnost.
Zhotovitel si vyhrazuje právo na možnost odmítnout realizovat Zakázku, která by zjevně mohla způsobit porušení Autorského zákona, nebo jinak zasahovat do autorských práv spojených s duševním vlastnictvím třetích stran nebo nerealizovat Zakázku na Objekty, které znázorňují střelné zbraně, předměty představující rasistický a násilný obsah bez kontextu uměleckého díla atd.

III.
Objednávka a uzavření Smlouvy
Objednatel provádí Objednávku těmito způsoby:
vyplněním objednávkového formuláře
telefonicky
emailem
Při zadávání Objednávky Objednatel vyplní online objednávkový formulář s detaily kontaktu, zadá specifikaci Objektů Objednávky, typ a barvu zvoleného materiálu, ověří správnost fakturační adresy.
Údaje uvedené v Objednávce jsou Zhotovitelem považovány za správné. Podmínkou platnosti Objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení Objednatele o tom, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a potvrdí, že předmět Objednávky neporušuje podmínky uvedené v odstavci II. bod 3. Objednávku Objednatel odešle Zhotoviteli kliknutím na tlačítko Objednat či Odeslat a nebo Objednávku odešle emailem.
Neprodleně po obdržení Objednávky zašle Zhotovitel Objednateli potvrzení o obdržení Objednávky na emailovou adresu, kterou Objednatel při objednání zadal.
Zhotovitel následně vyhotoví cenovou kalkulaci s návrhem termínu realizace a platebními a dodacími podmínkami (dále jen „Nabídka“). Pro potřeby vyhotovení Nabídky je Zhotovitel oprávněn požadovat součinnost Objednatele.
V případě, že Objednatel souhlasí s Nabídkou bez připomínek, zašle Zhotoviteli souhlas s realizací Zakázky. Tento souhlas se považuje za uzavření Smlouvy.
V případě požadavku na realizaci Zakázky z dočasně nedostupných materiálů, bude Objednatel informován o pozdějším termínu realizace nebo Zhotovitel doporučí Objednateli vhodný alternativní materiál.
Pokud je materiál trvale nedostupný, Zhotovitel navrhne jiný materiál. Výběr materiálu je proveden před platbou.

IV.
Práva a povinnosti Zhotovitele
Zhotovitel se zavazuje realizovat pro Objednatele Zakázku v množství, kvalitě a lhůtě dohodnuté v odsouhlasené Nabídce. Není-li dohodnuto jinak, Zhotovitel provede Zakázku v kvalitě obvyklé a v souladu s Nabídkou Zhotovitele platnou v den uzavření Smlouvy.
Zhotovitel je oprávněn odmítnout Objednávku, pokud neobsahuje úplné údaje o Objednateli či neobsahuje předlohu ve formě STL souboru vůbec nebo je tento vadný (zcela nebo částečně). Zhotovitel je zároveň oprávněn odmítnout Objednávku zadanou přes internet, pokud tato obsahuje poškozené soubory dat, dále v případě, kdy Objednatel nedodrží postup zadávání Zakázky, který internetová aplikace nabízí, nebo v případě, že při objednávce došlo ke zjevné technické závadě a v případě, že Zakázku není možné zhotovit v uspokojivé kvalitě z technologických důvodů.
Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za obsah přijatých paměťových nosičů, případně za změnu či odstranění tohoto obsahu v případě, že tento obsahoval počítačové viry.
Zhotovitel neodpovídá za ztrátu nebo poškození Objednávky ani za ztrátu nebo poškození souborů nebo dat posílaných po elektronických přenosových cestách, sítích a serverech.
Zhotovitel je oprávněn kdykoli odmítnout Objednávku a zpracování Objednávky i v jejím zpracování nepokračovat, pokud obsahuje předlohu, která je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky.
Zhotovitel je oprávněn po dohodě s Objednatelem upravit za dohodnutých podmínek předlohu/zdrojové soubory určený pro realizaci Zakázky, tak aby mohlo být dosaženo nejlepší možné kvality výsledných Objektů.
Zhotovitel nesmí předaná data nebo podklady použít k jiným účelům, než je plnění smluvních povinností.
Zhotovitel je oprávněn k realizaci Zakázky využít třetích osob, přičemž za zhotovení zakázky odpovídá tak, jako by Zakázku prováděl zcela sám.
Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání Zhotoviteli v plnění smluvních závazků, má Zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel v tom případě nenese odpovědnost za vzniklé škody.
Vyšší mocí se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které brání Zhotoviteli, dočasně nebo dlouhodobě, v plnění smluvních povinností, a které nastaly po uzavření Smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny.
Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoli pozastavit služby na nezbytnou dobu v případě selhání dodávek zásobování primárních materiálů nebo poruch v zařízeních používaných k realizaci Zakázky. V těchto objektivních důvodů není Zhotovitel v prodlení s plněním Smlouvy.

V.
Práva a povinnosti Objednatele
Pokud Objednatelem učiněná objednávka obsahuje jakékoli podmínky, které jsou v rozporu se Smlouvou nebo s těmito Obchodními podmínkami nebo pokud Objednatel připojí k Objednávce jiné písemnosti či jakékoli další podmínky, tak se tyto dodatečné podmínky a písemnosti nestávají součástí Smlouvy a nejsou pro Zhotovitele závazné. V takové případě se taková Objednávka s dalšími podmínkami stává návrhem Smlouvy, kdy k jejímu uzavření dochází až po odsouhlasení upravené Nabídky Objednatelem bez připomínek.
Za Zakázku zpracovanou a dodanou Zhotovitelem je Objednatel povinen uhradit cenu dle odsouhlasené Nabídky v den uzavření smlouvy. Cena Zakázky se skládá z ceny poskytnuté služby, dopravného a balného, vše podle platné cenové nabídky Zhotovitele. Do doby úplného zaplacení ceny Zakázky zůstávají vytvořené Objekty ve vlastnictví Zhotovitele.
Objednatel odpovídá za obsah Objednávky a za zajištění svých souborů s 3D modely poskytnutých Zhotoviteli v souvislosti s realizací Zakázky.
Za obsah předaných a Zhotovitelem převzatých podkladů, je plně zodpovědný Zákazník. Zákazník prohlašuje, že je majitelem veškerých potřebných autorských práv a plně zodpovídá za případná porušení autorských či jiných práv a za případnou způsobenou škodu, vyplývající z porušení těchto práv.

VI.
Uzavření Smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku
Uzavírá-li Objednatel Smlouvu prostřednictvím internetových stránek https://3dprintmilda.com (dále „Online aplikace“) bude hotová Zakázka zaslána dle jeho volby přepravní službou na udanou adresu.
Při zadávání Objednávky prostřednictvím Online aplikace je Zákazník povinen dodržovat postup zadávání, který tato Online aplikace nabízí. Pokud Zákazník tento postup nedodrží, je Zhotovitel oprávněn Objednávku odmítnout. V případě chybného zadání osobních údajů při registraci, resp. před potvrzením objednávky, Zhotovitel neručí za úspěšné dohledání Zakázky. Zákazník plně zodpovídá za správnost údajů uvedených v registraci, resp. v Objednávce.
Zástupce Zhotovitele vydá Objednateli zhotovenou Zakázku pouze na základě řádné Objednávky učiněné prostřednictvím Online aplikace a po zaplacení dohodnuté ceny.
Pokud je Zhotoviteli Objednávka doručena prostřednictvím Online aplikace v den jejího odeslání a její přijetí je Zhotovitelem potvrzeno prostřednictvím e-mailu téhož dne, je tento den dnem přijetí Objednávky. V ostatních případech je dnem přijetí Objednávky den následující pracovní den po dni odeslání objednávky Objednatele.
Objednávka musí obsahovat nepoškozené soubory dat a musí být ve správném formátu. Pokud tato podmínka není splněna, je Zhotovitel oprávněn Objednávku odmítnout.
Zákazník není oprávněn po odsouhlasení Nabídky bez připomínek tuto Objednávku jednostranně zrušit ani jakkoliv měnit, je-li Objednávka odeslána a Zhotovitelem přijata již ke zpracování. V takovém případě je Zákazník povinen Zakázku převzít a uhradit za ně příslušnou cenu.

VII.
Záruka, kvalita, reklamace
Zhotovitel dodá Objednateli nepoškozenou Zakázku v kvalitě, která byla sjednána či určena Objednávkou. Nebyla-li kvalita sjednána či určena Objednávkou, bude Zakázka dodána v kvalitě obvyklé vzhledem k účelu použití, použité výrobní technologii a ceně.
Vlastnictví a nebezpečí škody za realizovanou Zakázku přechází na Objednatele převzetím a zaplacením dohodnuté ceny.
Zhotovitel zodpovídá za vady Zakázky, co do provedení či balení realizovaných Objektů. Zhotovitel nezodpovídá za vady, jejichž příčinou je vadný materiál (zejména vadná či nevhodná data v STL souborech, CD apod.) dodaný Objednatelem.
V případě poškození nebo ztráty datového nosiče nebo STL souboru ručí Zhotovitel Objednateli pouze do výše materiální hodnoty poškozeného nebo ztraceného materiálu a to do maximální výše 1 000 Kč bez DPH.
V případě, že hotová Zakázka vykazuje vady, je Zhotovitel oprávněn buď vadu odstranit, nebo dodat nové bezvadné Objekty v dohodnuté kvalitě. V případě poštovní zásilky, kdy tato vykazuje viditelné poškození, může Objednatel zásilku odmítnout a sepsat s doručovatelem protokol o poškození zásilky. V případě reklamace díla postupuje Objednatel podle platného Reklamačního řádu Zhotovitele.
Postup pro provádění reklamací zhotovených Objektů je popsán v Reklamačním řádu, který tvoří Přílohu k těmto Obchodním podmínkám.

VIII.
Dodání, převzetí zakázky
Objednatel se zavazuje převzít Zakázku od přepravce a uhradit cenu Zakázky. Zhotovitel informuje Objednatele o vyhotovení Zakázky a o jejím předání dopravci prostřednictvím e-mailu Objednatele. V případě, že se nepodaří přepravci dle podmínek přepravce doručit Zakázku, přepravce vrátí Zakázku zpět Zhotoviteli. Zhotovitel zodpovídá za uložení Zakázky po dobu tří měsíců od data vrácení Zakázky. Zhotovitel v tomto případě upozorní Objednatele na skutečnost, že jeho Zakázka dosud nebyla vyzvednuta a vyzve jej k vyzvednutí. Po marném uplynutí této doby bude zakázka zlikvidována, čímž není dotčen nárok Zhotovitele na úhradu ceny Zakázky.
Zakázka bude Zhotovitelem dodána ve lhůtě uvedené v ceníku platném v den uzavření Smlouvy, přičemž lhůta může být prodloužena v závislosti na aktuální přepravní kapacitě dopravce. V případě, že dopravce nezastihne Zákazníka na doručovací adrese, je přepravce oprávněn uložit zásilku ve své výdejně či jiné smluvní provozovně (např. dle příslušného přepravce pobočka České pošty nebo PPL pointy). V případě, že Objednateli vzniknout jakékoliv náklady vzniklé s vyzvednutím zásilky u přepravce, hradí tyto náklady Objednatel.
Při převzetí vyhotovené Zakázky od přepravce, je povinen Objednatel zkontrolovat neporušenost obalů zásilky a v případě jejich viditelného porušení, Objednatel buď odmítne převzít poškozenou zásilku, nebo tento stav ihned oznámí přepravci a sepíše s řidičem na místě protokol o poškozené zásilce do přepravního listu. Zásilku je tak možné převzít i s touto vadou bez obavy s následným uplatňováním případné vady u Zakázky. Pokud adresát po převzetí zásilky dodatečně zjistí, že obsah je poškozen z důvodu přepravy, uplatňuje reklamaci dle Reklamačního řádu.

IX.
Mimosoudní řešení sporů
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Zhotovitelem a Objednatelem ze Smlouvy.
Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

X.
Závěrečná ustanovení
Zhotovitel si vyhrazuje právo pozastavit zhotovování Zakázky po předchozím oznámení Objednateli bez povinnosti uhradit mu jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod v případě, že z důvodu technologických omezení není možné požadované Objekty vyrobit v uspokojivé kvalitě nebo v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany Objednatele.
Smluvní vztahy mezi Objednatelem a Zhotovitelem se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Jakékoliv spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice, není-li v právních předpisech stanoveno jinak.
Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Pokud vzniknou Objednateli při uzavírání Smlouvy náklady v souvislosti s použitím komunikačních prostředků na dálku (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atd.), hradí tyto náklady sám Objednatel.
Objednatel není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku za Zhotovitelem vzniklou v souvislosti se Smlouvou jakékoli třetí osobě. Takové postoupení je přípustné jen s předchozím písemným souhlasem Zhotovitele. Objednatel není oprávněn bez písemného souhlasu Zhotovitele převádět na třetí osoby jakákoli práva vzniklá ze Smlouvy.
Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoli tyto Obchodní podmínky měnit či doplnit v důsledku změn právních předpisů nebo jiných podstatných okolností. Tyto změny a doplňky budou účinné po jejich oznámení Objednateli na internetových stránkách https://3dprintmilda.com
Objednatel, a to ani spotřebitel nemůže od smlouvy s prodávajícím odstoupit, protože se jedná o smlouvu ve smyslu ustanovení § 1837 občanského zákoníku, konkrétně o smlouvu o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Objednatel dále bere na vědomí, že po odsouhlasení Nabídky už nelze Zakázku z technických důvodů produkčního systému stornovat.
V případě, že některá ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo jejich příloh se stane neplatným, nejsou tím dotčena ostatní ustanovení. V takovém případě místo neplatných ustanovení v dobré víře budou sjednána náhradní ustanovení.
Nedílnou součástí Obchodních podmínek je „Reklamační řád“.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti 17.5.2023

Reklamační řád
Smluvní úprava právních vztahů vychází z výše uvedených Obchodních podmínek Zhotovitele.

I.
Záruční doba
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Zakázky Objednatelem. Objednává-li Objednatel zhotovení Zakázky jako spotřebitel, tj. mimo svou podnikatelskou činnost bez uvedení IČ a případně DIČ, sjednává se záruční doba v délce 24 měsíců. V ostatních případech se sjednává záruční doba v délce 6 měsíců.

II.
Reklamace a odstoupení od smlouvy
Při nedodržení smluvních závazků ze strany Zhotovitele má Objednatel právo na reklamaci či odstoupení od Smlouvy.
Reklamace vyřizuje Zhotovitel bezodkladně, nejpozději však do 30 dní ode dne uplatnění reklamace.
V případě nespokojenosti s kvalitou Zakázky Objednatel zašle kompletní Zakázku k posouzení Zhotoviteli, a pokud námitky budou shledány důvodnými, Zhotovitel provede opravu a odešle Zakázku zpět Objednateli. Pokud Zhotovitel není schopen dodržet stanovené lhůty k přepracování, je povinen Objednatele informovat a určit náhradní termín vyřízení reklamace.
Objednatel je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu a předat kompletní Zakázku k reklamaci a v rámci reklamačního řízení poskytnout potřebné informace a součinnost tak, aby oprávněnost vytýkaných závad mohla být správně posouzena. Reklamace musí být nahlášena neprodleně po zjištění vady. Reklamace zaslané Zhotoviteli na dobírku nebudou Zhotovitelem v žádném případě přijaty.
Každá reklamace musí obsahovat reklamovanou část Zakázky, daňový doklad a příslušnou schválenou Nabídku na základě které byla Zakázka realizována. V případě Objednávky zaslané na paměťovém médiu, musí Objednatel rovněž zaslat původní objednávková data na původním paměťovém médiu.
V případě reklamace ceny Zakázky je nutné kontaktovat zákaznické centrum Zhotovitele mailem na 3dtiskmilda@seznam.cz
Při nedodržení doby sjednané pro zhotovení Zakázky může být Zákazníkovi poskytnuta sleva ze stanovené ceny Zakázky do maximální výše 5 %. Den příjmu Zakázky ke zpracování se do sjednané doby nezapočítává. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Zakázky Objednatelem.

III.
Reklamace Zakázky zaslané prostřednictvím externího přepravce
Při převzetí zásilky, dodané prostřednictvím smluvního přepravního partnera, je Objednatel povinen vizuálně zkontrolovat její stav. V případě zjevné vady (např. viditelné poškození obalu), Objednatel buď odmítne převzít poškozenou zásilku nebo tento stav ihned oznámí přepravci, sepíše s řidičem na místě protokol o poškozené zásilce do přepravního listu. Zásilku je tak možné převzít i s touto vadou bez obavy s následným uplatňováním případné vady u Zakázky.
Pokud adresát po převzetí zásilky dodatečně zjistí, že obsah je poškozen z důvodu přepravy, uplatňuje reklamaci nejpozději do dvou dnů po převzetí zásilky osobně na kterékoliv pobočce České pošty, v případě PPL písemně na adrese reklamace@ppl.cz nebo na lince 800 775 775. Zároveň Zákazník informuje o poškození zásilky e-mailem na adrese 3dtiskmilda@seznam.cz
V případě reklamace vady u Zakázky zaslané prostřednictvím smluvního přepravního partnera, uplatňuje Objednatel reklamaci prostřednictvím e-mailu na adrese 3dtiskmilda@seznam.cz s identifikací reklamované Zakázky (číslo zakázky, datum Objednávky, e-mailová adresa) a popisem důvodu reklamace s přiloženým snímkem, zobrazujícím míru poškození zakázky. Zhotovitel následně posoudí reklamaci a pokud námitky budou shledány důvodnými, provede opravu zakázky a odešle ji. Pokud je nutné osobní posouzení reklamace, je Zhotovitel povinen Zákazníka kontaktovat a domluvit se s ním na zaslání reklamované zásilky zpět na adresu Zhotovitele. Při nedodržení smluvních závazků ze strany Zhotovitele má Objednatel právo na reklamaci či odstoupení od Smlouvy.
V případě, že produkt je vadný nebo nevyhovuje specifikacím sjednaným ve Smlouvě, má Objednatel právo podat reklamaci. Objednatel je povinen reklamovat produkt nejpozději do 7 dní od převzetí produktu a to písemně nebo e-mailem. Reklamace musí být doprovázena dokladem o zakoupení a fotografiemi vady.

IV.
Vlastnosti zhotovené Zakázky, které nemohou být předmětem reklamace
Viditelná struktura 3D tisku, otřepy vzniklé odstraněním podpůrné konstrukce, nestejná pevnost modelu v různých směrech, deformace objektu a nedokonalosti povrchu dané použitou technologií nemohou být předmětem reklamace.

V.
Závěrečné ustanovení
Smyslem tohoto reklamačního řádu je zajistit, aby Objednatel nebyl na svých právech a oprávněných zájmech krácen. Tohoto cíle lze dosáhnout tehdy, jestliže reklamační požadavky budou uplatněny včas, řádně a při respektování vzájemných práv a povinností, jakož i při poskytnutí potřebné součinnosti obou smluvních stran.
V případě požadavku na zpracování, který nelze zohlednit v objednávkovém systému, je nutno před zadáním zakázky kontaktovat Zhotovitele prostřednictvím emailu 3dtiskmilda@seznam.cz

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 17.5. 2023